Algemene voorwaarden

>Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2019-01-17T14:35:41+00:00

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt Quality Stores Online B.V., met postadres Postbus 73 2650 AB in Berkel en Rodenrijs, verder aangeduid als verkoper en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder verkoper mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met verkoper.
 3. Een koper die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met verkoper heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem/haar mondeling, per e-mail, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van verkoper tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
 5. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van verkoper zijn geen offerte.
 3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt verkoper zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal verkoper dit schriftelijk aan koper bekend maken.
 4. Mondelinge toezeggingen verbinden verkoper slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door verkoper worden aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of andere opdracht door verkoper op haalbaarheid is beoordeeld. Verkoper heeft het recht met opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Alle door of in opdracht van verkoper gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van verkoper en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
 3. De koper is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan verkoper te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van verkoper van € 500,- per dag.

Artikel 5 Prijzen

 1. De zaken van verkoper worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij verkoper. De diensten van verkoper worden verricht tegen de prijs die verkoper na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
 2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht, deze kosten alsmede de totaalprijs worden door verkoper vóór het sluiten van de koopovereenkomst aan koper kenbaar gemaakt. De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 6 Verzending/aflevering

 1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen de Benelux, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
 3. Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door verkoper wordt overschreden, zal verkoper de koper hiervan schriftelijk (fax, brief, e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst met verkoper te ontbinden, door dit schriftelijk (fax, brief, e-mail) aan verkoper te melden.
 4. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de koper gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat verkoper het in artikel 6.3 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de koper teruggestort.
 5. De door verkoper opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de koper. Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt verkoper de wijze van verzending. In geval verkoper de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van verkoper. Verkoper draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 8. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 9. Verkoper is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen.
 10. Verkoper is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door haar of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
 11. De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
 12. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door verkoper op te geven opslagplaats, heeft verkoper het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door verkoper gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
 13. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens verkoper.

Artikel 7 Afkoelingsperiode

 1. Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met verkoper te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 2. Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan verkoper te melden. De koper dient het product – na overleg met verkoper – te sturen naar een door verkoper vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met verkoper ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal verkoper deze betalingen, inclusief de door hem betaalde kosten van toezending, binnen veertien (14) werkdagen nadat verkoper het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.
 4. Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.
 5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van verkoper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal verkoper de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8 Betalingen

 1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat verkoper een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van verkoper zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien verkoper aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
 3. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan verkoper verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 5. Indien de koper het door hem/haar verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en verkoper tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan verkoper te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 125,- per factuur.
 6. Niet-tijdige betaling geeft verkoper het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van verkoper op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 7. Verkoper is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door verkoper te verrichten prestaties, een en ander op een door verkoper aan te geven wijze.
 8. Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.
 9. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 10. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Verkoper garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
 11. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als aanbetaling na hun inlossing.
 12. Verkoper staat tot geen van haar kopers in een rekeningcourant verhouding.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door verkoper uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
 2. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van verkoper de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.
 3. De koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper de zaken aan verkoper ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan verkoper of aan de door verkoper aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
 4. Verkoper verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van verkoper ten behoeve van andere aansprakelijken die verkoper op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,- voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft.
 5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van verkoper tot volledige voldoening van al hetgeen verkoper van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 10 Reclame

 1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen bekwame tijd na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel direct nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk of per e-mail en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan verkoper kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt verkoper geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
 2. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
 3. Indien een reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, heeft verkoper het recht te harer keuze:
  • de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
  • het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan verkoper worden afgegeven;
  • het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag minus reeds vooraf in rekening gebrachte verzend-, administratie- of bestelkosten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 4. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
 5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
 6. De koper dient in voorkomend geval verkoper onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
 7. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin verkoper deze zaken aan de koper afleverde.

Artikel 11 Garantie

 1. Verkoper staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt 12 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of wanneer de wet koper andere en/of aanvullende rechten en vorderingen toekent.
 3. Indien de koper aan verkoper een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van verkoper. De koper zal al dan verkoper vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
 4. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan verkoper verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van verkoper zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
 5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft verkoper garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
 6. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico op te sturen naar het door verkoper op te geven postadres.
 7. Voor zaken met een door andere dan verkoper bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
 8. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien:
  1. de koper de zaken heeft verwaarloosd.
  2. de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens verkoper zijn verricht.
  3. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  4. het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  5. het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
  6. indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 9. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 12 Handelsmerk

 1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door verkoper afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 13 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Verkoper, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 2. onverminderd het vorenstaande is verkoper in ieder geval nimmer aansprakelijk:
  1. wegens niet-, of niet tijdige levering;
  2. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
  3. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14;
  4. indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
  5. voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in verkoper’s bedrijfsruimte bevinden;
  6. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
  7. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
 3. Indien verkoper in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard verkoper slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is verkoper nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
 5. De koper zal verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens verkoper.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 Niet-toerekenbare tekortkomingen

 1. Verkoper is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van verkoper alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Verkoper heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Verkoper is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Verkoper behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
 4. Verkoper heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan één maand voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 15 Ontbinding

 1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die verkoper te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft verkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Verkoper is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst verkoper schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door verkoper verrichte prestaties en/of eerder in rekening gebrachte kosten, en heeft verkoper onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties en/of eerder in rekening gebrachte kosten.

Artikel 16 Consumentenkoop

 1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art. 8 lid 4; art. 8 leden 6 en 7; art. 13 lid 2 sub g; art. 15 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van verkoper tot ontbinding betreft); art. 17 lid 2 (wordt aangevuld met: “De koper heeft het recht om binnen een maand nadat verkoper zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.”).

Artikel 17 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien koper niet tevreden is over een geleverd product en/of dienst dient koper zo snel mogelijk contact op te nemen met verkoper, het liefst per email via: Monello.nl Klachtafhandeling. Verkoper zal uiterlijk binnen 30 dagen op de klacht van koper reageren.
 3. Indien koper en verkoper geen overeenstemming kunnen bereiken over de oplossing van de ingediende klacht, kan koper – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – zijn/haar klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie verwijst verkoper koper naar http://www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commisie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Indien koper (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, zal het klachtgeld (gedeeltelijk) aan koper worden terugbetaald.
 4. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen verkoper en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 18 Gedeeltelijke ongeldigheid

 1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen verkoper en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
 2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen.